07. Σχόλια (comments) στη JavaScript

JS Comments


Τα σχόλια στη JavaScript μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν τον κώδικα JavaScript και να τον καταστήσουν πιο ευανάγνωστο.

Τα σχόλια στη JavaScript μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποτροπή της εκτέλεσης, κατά τη δοκιμή εναλλακτικού κώδικα.


Σχόλια μιας γραμμής

Τα σχόλια μιας γραμμής αρχίζουν με //.

Οποιοδήποτε κείμενο μεταξύ // και το τέλος της γραμμής θα αγνοηθεί από τη JavaScript (δεν θα εκτελεστεί).

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα σχόλιο μιας γραμμής πριν από κάθε γραμμή κώδικα:

Παράδειγμα

// Change heading:
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";

// Change paragraph:
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

Δοκιμάστε το »

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα σχόλιο μιας γραμμής στο τέλος κάθε γραμμής για να εξηγήσει τον κώδικα:

Παράδειγμα

var x = 5;      // Declare x, give it the value of 5
var y = x + 2;  // Declare y, give it the value of x + 2

Δοκιμάστε το »


Σχόλια πολλών γραμμών

Τα σχόλια πολλών γραμμών ξεκινούν με /* και τελειώνουν με */.

Κάθε κείμενο μεταξύ /*και */ θα αγνοηθεί από τη JavaScript.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα σχόλιο πολλών γραμμών (ένα μπλοκ σχολίων) για να εξηγήσει τον κώδικα:

Παράδειγμα

/*
The code below will change
the heading with id = "myH"
and the paragraph with id = "myP"
in my web page:
*/
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

Δοκιμάστε το »

Είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείτε σχόλια μιας γραμμής.
Τα μπλοκ σχολίων χρησιμοποιούνται συχνά για την επίσημη τεκμηρίωση.


Χρήση σχολίων για την αποτροπή εκτέλεσης

Η χρήση σχολίων για την αποφυγή εκτέλεσης κώδικα είναι κατάλληλη για τον έλεγχο κώδικα.

Η προσθήκη // μπροστά από μια γραμμή κώδικα αλλάζει τις γραμμές κώδικα από μια εκτελέσιμη γραμμή σε ένα σχόλιο.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί // για να αποτρέψει την εκτέλεση μιας από τις γραμμές κώδικα:

Παράδειγμα

//document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";

Δοκιμάστε το »

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα μπλοκ σχολίων για να αποτρέψει την εκτέλεση πολλαπλών γραμμών:

Παράδειγμα

/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/

Δοκιμάστε το »

07. Σχόλια (comments) στη JavaScript

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter

Ακολουθήστε μας

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, see here: Privacy Policy
Αρέσει σε %d bloggers: