06. Πώς συντάσσεται η JavaScript

JS Syntax


Η σύνταξη JavaScript είναι το σύνολο των κανόνων για το πώς κατασκευάζονται τα προγράμματα JavaScript:

var x, y, z;    // How to declare variables
x = 5; y = 6;   // How to assign values
z = x + y;     // How to compute values

Τιμές JavaScript

Η σύνταξη JavaScript ορίζει δύο τύπους τιμών: Σταθερές τιμές και μεταβλητές τιμές.

Οι σταθερές τιμές ονομάζονται literals . Οι μεταβλητές τιμές καλούνται  variables.


Σταθερές τιμές JavaScript

Οι πιο σημαντικοί κανόνες για τη συγγραφή σταθερών τιμών είναι:

Οι αριθμοί είναι γραμμένοι με ή χωρίς δεκαδικά ψηφία:

Οι συμβολοσειρές (strings) είναι κείμενο, γραμμένο σε διπλά ή μονά εισαγωγικά:


Μεταβλητές (Variables) JavaScript

Σε μια γλώσσα προγραμματισμού, οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τιμών δεδομένων.

Η JavaScript χρησιμοποιεί τη λέξη-κλειδί var για να δηλώσει τις μεταβλητές.

Χρησιμοποιείται ένα σύμβολο ισότητας ( = ) για την εκχώρηση τιμών σε μεταβλητές.

Σε αυτό το παράδειγμα, το x ορίζεται ως μεταβλητή. Στη συνέχεια, στο x έχει εκχωρηθεί (δίνεται) η τιμή 6:


JavaScript Τελεστές (Operators)

Η JavaScript χρησιμοποιεί αριθμητικούς τελεστές + - * / ) για να υπολογίσει τις τιμές:

Η JavaScript χρησιμοποιεί έναν τελεστή εκχώρησης ( =) για την εκχώρηση τιμών στις μεταβλητές:


Εκφράσεις (expressions) JavaScript

Μια έκφραση είναι ένας συνδυασμός τιμών, μεταβλητών και τελεστών, ο οποίος υπολογίζεται σε μια τιμή.

Για παράδειγμα, το 5 * 10 υπολογίζεται ως 50:

Οι εκφράσεις μπορούν επίσης να περιέχουν μεταβλητές τιμές:

Οι τιμές μπορούν να είναι διαφόρων τύπων, όπως αριθμοί και συμβολοσειρές (strings).

Για παράδειγμα, η έκφραση “John” + ” ” + “Doe”, έχει αποτέλεσμα “John Doe”:


JavaScript keywords

Οι λέξεις-κλειδιά (keywords) JavaScript χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν.

Η εντολή var λέει στο πρόγραμμα περιήγησης να δημιουργήσει μεταβλητές:

var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »


Σχόλια JavaScript

Δεν εκτελούνται όλες οι δηλώσεις JavaScript.

Κωδικοποίηση μετά από διπλές λοξές γραμμές // ή ανάμεσα σε /*και */θεωρείται ως σχόλιο .

Τα σχόλια αγνοούνται και δεν θα εκτελεστούν:

var x = 5;  // I will be executed

// var x = 6;  I will NOT be executed

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σχόλια σε ένα επόμενο κεφάλαιο.


Αναγνωριστικά (Identifiers) JavaScript

Τα αναγνωριστικά είναι ονόματα.

Στη JavaScript, τα αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται για να ονομάσουν μεταβλητές (αλλά και keywords, και functions και labels).

Οι κανόνες για τα επιτρεπτά ονόματα είναι σχεδόν ίδιοι στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού.

Στην JavaScript, ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι ένα γράμμα ή μια υπογράμμιση (_) ή ένα σύμβολο του δολαρίου ($).

Οι επόμενοι χαρακτήρες μπορεί να είναι γράμματα, ψηφία, υπογράμμιση ή δολάριο.

Οι αριθμοί δεν επιτρέπονται ως ο πρώτος χαρακτήρας.
Με αυτόν τον τρόπο, η JavaScript μπορεί εύκολα να διακρίνει τα αναγνωριστικά από τους αριθμούς.


Η JavaScript είναι ευαίσθητη σε κεφαλαία και πεζά (Case Sensitive)

Σε όλα τα αναγνωριστικά της JavaScript γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων . 

Οι μεταβλητές lastName και lastname, είναι δύο διαφορετικές μεταβλητές:

var lastname, lastName;
lastName = "Doe";
lastname = "Peterson";

Δοκιμάστε τον εαυτό σας »

Το JavaScript δεν ερμηνεύει τα VAR ή Var ως τη λέξη var .


JavaScript και Camel Case

Ιστορικά, οι προγραμματιστές έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικούς τρόπους να ενώνουν πολλαπλές λέξεις σε ένα όνομα μεταβλητής:

Ενωτικά:

first-name, last-name, master-card, inter-city.

Τα ενωτικά δεν επιτρέπονται στο JavaScript. Η μεσαία παύλα είναι αποκλειστικά για την αφαίρεση.

Κάτω παύλα:

first_name, last_name, master_card, inter_city.

Upper Camel Case (Pascal Case):

FirstName, LastName, MasterCard, InterCity.

Lower Camel Case:

Οι προγραμματιστές JavaScript τείνουν να χρησιμοποιούν camel case που ξεκινούν με ένα μικρό γράμμα:

firstName, lastName, masterCard, interCity.


Σύνολο χαρακτήρων JavaScript

Η JavaScript χρησιμοποιεί το σύνολο χαρακτήρων Unicode .

Το Unicode καλύπτει (σχεδόν) όλους τους χαρακτήρες, σημεία στίξης και σύμβολα στον κόσμο.

Για μια πιο προσεκτική ματιά, παρακαλούμε να μελετήσετε το Complete Unicode Reference .


Days
Hours
Minutes

06. Πώς συντάσσεται η JavaScript

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter

Ακολουθήστε μας

Αρέσει σε %d bloggers: